Werkwijze

Kosten
Contact
Hosting
 

Copyright/Disclaimer


Iedere bezoeker van de website van Oranje4all webdesign wordt geachte op de hoogte te zijn van de hieronder vermelde.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt, Oranje4all webdesign kan geen garantie geven dat deze informatie juist is en/of blijft.

Oranje4all webdesign aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Oranje4all webdesign op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Oranje4all webdesign.

Hoewel Oranje4all webdesign ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Oranje4all webdesign geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Alle rechten zijn voorbehouden.

 

Disclaimer